கவிஞரின் கவிஞன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Poet's Poet ?

Tamil கவிஞரின் கவிஞன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Edmund Spencer ta  எட்மண்ட் ஸ்பென்சர்

Edmund Spencer , எட்மண்ட் ஸ்பென்சர்

கவிஞரின் கவிஞன் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Edmund Spencer , எட்மண்ட் ஸ்பென்சர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்