பிரின்ஸ் ஆஃப் பில்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Prince of Builders ?

Tamil பிரின்ஸ் ஆஃப் பில்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Shahjahan ta ஷாஜஹான்

Shahjahan , ஷாஜஹான்

பிரின்ஸ் ஆஃப் பில்டர்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Shahjahan , ஷாஜஹான்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்