தியாகிகளின் இளவரசர், சஹீத்-இ-ஆஸம் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Prince of Martyrs, Sahid-e-Azam ?

Tamil தியாகிகளின் இளவரசர், சஹீத்-இ-ஆஸம் என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

en Bhagat Singh ta  பகத் சிங்

Bhagat Singh , பகத் சிங்

தியாகிகளின் இளவரசர், சஹீத்-இ-ஆஸம் என அழைக்கப்படுபவர் யார்? - Bhagat Singh , பகத் சிங்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்