யாத்ரீகர்கள் இளவரசர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Prince of Pilgrims ?

Tamil யாத்ரீகர்கள் இளவரசர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Hiuen Tsang ta சுவான்சாங்

Hiuen Tsang , சுவான்சாங்

யாத்ரீகர்கள் இளவரசர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Hiuen Tsang , சுவான்சாங்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்