பஞ்சாப் கேசரி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Punjab Kesari ?

Tamil பஞ்சாப் கேசரி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்?

en Lala Lajpat Rai ta  லலா லாஜ்பத் ராய்

Lala Lajpat Rai , லலா லாஜ்பத் ராய்

பஞ்சாப் கேசரி என்று அழைக்கப்படுபவர் யார்? - Lala Lajpat Rai , லலா லாஜ்பத் ராய்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்