ராஜஸ்ரீ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Rajashree ?

Tamil ராஜஸ்ரீ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Purushottam Das Tandon ta  புருஷோத்தம் தாஸ் டாண்டன்

Purushottam Das Tandon , புருஷோத்தம் தாஸ் டாண்டன்

ராஜஸ்ரீ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Purushottam Das Tandon , புருஷோத்தம் தாஸ் டாண்டன்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்