கடவுளின் சோர்வை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Scourage of God ?

Tamil கடவுளின் சோர்வை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Chengiz khan ta  செஞ்ஜிஸ் கான்

Chengiz khan , செஞ்ஜிஸ் கான்

கடவுளின் சோர்வை என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Chengiz khan , செஞ்ஜிஸ் கான்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்