குருவி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Sparrow ?

Tamil குருவி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Major General Rajinder Singh ta  மேஜர் ஜெனரல் ராஜீந்தர் சிங்

Major General Rajinder Singh , மேஜர் ஜெனரல் ராஜீந்தர் சிங்

குருவி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Major General Rajinder Singh , மேஜர் ஜெனரல் ராஜீந்தர் சிங்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்