இந்தியாவின் வலுவான (இரும்பு) மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Strong (Iron) Man of India ?

Tamil இந்தியாவின் வலுவான (இரும்பு) மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Sardar Vallabhbhai Patel ta  சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

Sardar Vallabhbhai Patel , சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

இந்தியாவின் வலுவான (இரும்பு) மனிதர் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Sardar Vallabhbhai Patel , சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்