டவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Tau ?

Tamil டவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Chaudhury Devi Lal ta  சௌதிரி தேவி லால்

Chaudhury Devi Lal , சௌதிரி தேவி லால்

டவ் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Chaudhury Devi Lal , சௌதிரி தேவி லால்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்