உதான்பரி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is called the Udanpari ?

Tamil உதான்பரி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்?

en P.T. Usha ta பி.டி. உஷா

P.T. Usha , பி.டி. உஷா

உதான்பரி என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார்? - P.T. Usha , பி.டி. உஷா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்