மாமா ஹோ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Uncle Ho ?

Tamil மாமா ஹோ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Ho Chi Minh ta  ஹோ சி மின்

Ho Chi Minh , ஹோ சி மின்

மாமா ஹோ என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Ho Chi Minh , ஹோ சி மின்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்