இளம் டர்க் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? | Tamil GK

English
Who is called the Young Turk

Tamil இளம் டர்க் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ?

en Chandra Shekhar ta  சந்திர சேகர்

Chandra Shekhar , சந்திர சேகர்

இளம் டர்க் என்று அழைக்கப்பட்டவர் யார் ? - Chandra Shekhar , சந்திர சேகர்

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்