பயோகான் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? | Tamil GK

English
Who is the founder of Biocon ?

Tamil பயோகான் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்?

Kiran Mazumdar shaw, கிரண் மஜுதார் ஷா

Kiran Mazumdar shaw, கிரண் மஜுதார் ஷா

பயோகான் நிறுவனத்தை நிறுவியவர் யார்? - Kiran Mazumdar shaw, கிரண் மஜுதார் ஷா

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்