உலக வயதுமுதிர்ந்தவர் நாள் | Tamil GK

English
World Adult day is celebrated each year on ?

Tamil உலக வயதுமுதிர்ந்தவர் நாள்

18 November

18 November

உலக வயதுமுதிர்ந்தவர் நாள் - 18 November

Objective GK Index Page

இதுபோன்ற‌ வினா விடைகள்